Polityka prywatności

664 724 774

ul. Asnyka 4, 33-100 Tarnów

Polityka prywatności firmy:

Bona Diagnosis USG Tarnów

ul. Asnyka 4
33-100 Tarnów
NIP 551-114-59-89

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych pacjenta / klienta jest firma Bona Diagnosis USG Tarnów z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Asnyka 4, NIP 551-114-59-89; którą reprezentuje Marta Sowińska.
 2. Dane osobowe pacjenta / klienta (w postaci imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu, wyniku badania USG) przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 3. Dane osobowe pacjenta / klienta przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, czyli udzielania świadczeń zdrowotnych wg. przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. Z 2012 roku poz. 159 z późniejszymi zmianami)
 4. Pacjent / klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych jest limitowane przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. Z 2012 roku poz. 159 z późniejszymi zmianami) .
 5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli pacjent / klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował odstąpieniem od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 7. Dane osobowe pacjentów / klientów nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przechowywane z odpowiednią starannością.
 8. Dane osobowe pacjentów / klientów są przechowywane na komputerze, zaopatrzonym w programy antywirusowe i antyszpiegowskie, komputer opatrzony jest hasłem, znanym tylko administratorowi, komputer znajduje się stale pod pieczą administratora.
 9. Dane osobowe pacjentów / klientów w postaci wydruków badań, zgód na zabiegi pod kontrolą USG i wyników biopsji są przekazywane wyłącznie pacjentom lub osobom upoważnionym po pisemnym potwierdzeniu odbioru.
 10. Dane osobowe pacjentów / klientów w postaci wydruków badań, zgód na zabiegi pod kontrolą USG i wyników biopsji, są przechowywane w zamkniętej na klucz szafie i zamkniętym na klucz pomieszczeniu w siedzibie firmy Bona Diagnosis USG Tarnów. Dostęp do nich posiada jedynie administrator.